Kategoriat
Yhteisöasuminen Yhteisöllisyys

Tein asumista koskevan kyselyn. Mitä teen kyselyn tuloksilla?

Halusimme kyselyllä selvittää, olisiko jämsäläisillä kiinnostusta osallistua yhteisölliseen asumishankkeeseen. Halusimme tietää lisää heidän nykyisestä asumisestaan. Mikä siinä toimii, millaisia toiveita ja tarpeita heillä on asumiselleen?

Kysely suunnattiin senioreille. Se toteutettiin Google Forms-lomakkeella, johon linkkiä jaettiin kaupungin nettisivuilla ja Facebookissa. Lisäksi yleisötilaisuuksissa kyselyyn oli mahdollista vastata paperilomakkeilla. Siitä tiedot tallennettiin käsin järjestelmään. Halusimme kerätä tiedot nimettöminä, jotta voimme mahdollisimman laajasti ja monipuolisesti hyödyntää kertynyttä tietoa. Näin voisimme tehdä myös tiedosta ristiin tarkasteluita ja erilaisia vertailuja.

Kysely on hyvä työkalu oikein käytettynä.

Teimme kyselylomakkeeseen sopivan otoksen monivalintakysymyksiä ja avoimia kysymyksiä liittyen teemoihin, joista tarvitsimme lisää tietoa senioreilta. Laadimme kysymykset niin, että kysymykset eivät sisältäneet valmiita olettamuksia. Yhdessä kysymyksessä kysyttiin yhtä asiaa. Kysyimme vain niitä asioita, joiden tietoa voimme hyödyntää. Saimme kyselyyn 40 vastausta ja olimme määrään tyytyväisiä. Vastaukset sisälsivät monipuolisen määrän ajatuksia asumisen toiveista ja tarpeista. Kyselyn toteuttamistavan vuoksi meillä ei ole vastaajien yhteystietoja eikä mahdollisuutta esittää heille tarkentavia kysymyksiä.

Kysely oli osa yhdessä Jämsän kaupungin kanssa tehtävää SAKKE -hanketta, jota on rahoittanut Ympäristöministeriö.

Ikäihmisten asumisen kehittämisohjelman kautta Ympäristöministeriö on rahoittanut kymmeniä kehityshankkeita. Ohjelman painopisteenä on auttaa kuntia ikääntyvän väestön asuinolojen parantamisessa. Ennakointi ja varautuminen muuttuviin tarpeisiin on tärkeä osa asuinolojen parantamista.

Lähes kaikkien hankkeiden sisältöön kuuluu jonkinlainen kysely tai selvitys. Kokemuksemme kyselyn hyödyistä olivat “kaksijakoisia”.

Mihin tilanteeseen kysely sopii?

Kysely on tehokas, pistemäiseen tiedonkeruuseen tehokas väline. Paperisen kyselyn ohella Google Formsilla, Webropolilla tai muilla kyselyohjelmilla on mahdollista tehdä kysely nopeasti käyttäen apuna mallipohjia. Kun halutaan monipuolista ja laajempaa tietoa, on siihen käytettävissä erilaisia tehokkaita välineitä.

Rikasta kokemusperäistä tietoa tai kohdentamista vaativaa tiedonkeruuta varten voidaan tehdä bottipohjainen kysely. Botti -kyselyn avulla voidaan tehdä polku, joka ohjaa vastaajaa vastausten perusteella eteenpäin ja kohdentaa näin vastaajan esimerkiksi tiettyyn segmenttiin.

Tärkeää on valita oikea työkalu oikeaan vaiheeseen ja tilanteeseen. Liian aikaisin teetetty kysely tai vääriä menetelmiä käytettäessä saattaa menettää vastaajia tai kyselyn tulos vääristyä.

Mitä teimme kyselyn tuloksilla?

Havaintomme oli, ettei kysely yksin antanut riittävää tietoa hankkeen kehittämistä varten. Kyselyn tuloksia täydennettiin muilla tiedonkeruun menetelmillä. Olemme kuvanneet työpajoja ja muotoiluluotainta omissa kirjoituksissa.

Työpajatyöskentelyä Jämsässä

Työpajojen jälkeen päädyimme tekemään vielä toisen kyselyn. Se oli suunnattu tarkalle kohderyhmälle. Henkilöille, jotka olivat osallistuneet työpajoihin. Tuo kysely keskittyi asumisen laadullisiin kysymyksiin, kuten asuntojen kokoihin ja varustelutasoihin. Saimme tästä kyselystä täsmätietoa suunnittelun pohjaksi.

Vastaajien arvioita koskien yhteistilojen käyttötarkoitusta.

Kaikkea kerättyä asiakasdataa on hyödynnetty uudishankkeen suunnitteluvaiheessa. Saadut tulokset ovat pohja suunnittelulle ja asukkaiden kytkemiseen mukaan osaksi hanketta. Lisäksi tietoja on käytetty KOY Jämsänmäen asuntojen markkinoinnin kehittämiseen.

Tulosten hyödyntäminen edellyttää, että kysely on hyvin suunniteltu.

Jos haluat saada kyselystä hyviä tuloksia, kyselyn tulee olla hyvin suunniteltu. Tekninen toteutus ja riittävä markkinointi varmistavat riittävän määrän vastaajia.

Ollaan toteutettu näitä monissa keisseissä, ja autetaan mielellämme näiden kanssa. Haluatko jutella lisää aiheesta? Ota yhteyttä!

Samuel Kopperoinen
samuel.kopperoinen@pelarcon.fi
040 7365 049